Rufous-naped Wren
House Wren
House Wren
Bay Wren
Rufous-naped Wren

You may also like

Back to Top